Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια της χώρας που διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ.
 • Ένα ξενοδοχείο μπορεί να είναι υποψήφιο προς βράβευση σε μία ή περισσότερες κατηγορίες βραβείων.
 • Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος του ξενοδοχείου, εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή άλλου αρμόδιου Διευθυντή.
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας.
 • Τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση, υποψηφιότητες τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για το διαγωνισμό των Greek Hospitality Awards 2020 της Ethos Awards.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως της Ethos Awards και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Η Ethos Awards και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων Greek Hospitality Awards 2020 διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης πχ πλήθος συμμετοχών, συμμετέχοντες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Οι “Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής” για τα Greek Hospitality Awards 2020, όπως διατυπώνονται στο παρόν, θα ισχύουν σε περίπτωση διαφωνίας. Δηλώνοντας υποψηφιότητα για τα βραβεία, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους και κανόνες και δεσμεύεστε από τις διατάξεις τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες καλούνται να υποβάλουν όλα τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της χώρας που διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και το κόστος συμμετοχής μπορείτε να αναζητήσετε στις παρακάτω σελίδες.

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, θα υπάρξουν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας, αλλά δίνεται και η δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης για τυχόν διευκρινίσεις που κρίνονται απαραίτητες από τους υποψηφίους.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://hospitality.ethosawards.eu/, και για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Οι διακριθέντες για κάθε βραβείο θα ειδοποιηθούν από τον διοργανωτή στις 4 Μαρτίου 2020.

Οι νικητές για κάθε κατηγορία βραβείου θα ειδοποιηθούν από το διοργανωτή και θα ανακοινωθούν κατά την Τελετή Απονομής των Greek Hospitality Awards 2020, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα
 • Το κείμενο Τεκμηρίωσης Υποψηφιότητας μέχρι 1000 λέξεις.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα επισύναψης συμπληρωματικών πληροφοριών έως 10 ΜΒ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν αρχεία pdf, jpeg, Word ή Powerpoint σε συμπιεσμένη μορφή zip.

Σας παρακαλούμε οι πληροφορίες που αποστέλλετε να είναι σχετικές με τη δήλωση υποψηφιότητάς σας. Το συνοδευτικό αυτό υλικό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κλπ, προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας. Παρακαλείσθε όπως τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία είναι – πέρα από συναφή με τη συμμετοχή σας – περιεκτικά και ξεκάθαρα.

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Κριτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Βίντεο: σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού σας υλικού, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλη πλατφόρμα δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα υποψηφιότητάς σας. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες: εάν στη φόρμα υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό σας υλικό παραπέμπετε σε κάποιον ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιείτε το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας, μέγιστου μεγέθους τριών ιστοσελίδων, καθώς η Κριτική Επιτροπή δεν θα διαθέτει το χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την υποψηφιότητά σας.

Σημειώνεται ότι το συνολικό πληροφοριακό υλικό και η τεκμηρίωση υποψηφιότητάς σας έτσι όπως υποβάλλεται από εσάς τους ίδιους, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των βραβείων http://hospitality.ethosawards.eu/ με την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας του Κοινού & της Κριτικής Επιτροπής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό.

Επιπλέον της μιας δήλωσης μπορείτε να υποβάλετε όσες υποψηφιότητες επιθυμείτε, όμως κάθε δήλωση υποψηφιότητας υπόκειται σε χωριστό κόστος συμμετοχής. Για πέρα της μίας δηλώσης συμμετοχής στα Greek Hospitality Awards 2020 προσφέρουμε διάφορες εκπτώσεις (βλ. παρακάτω).

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Οι διοργανωτές έχουν υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους διοργανωτές, όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές και πολλοί άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί.

Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία Greek Hospitality Awards 2020, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψήφιους ή/και στους νικητές.

Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό.

Προωθητικές ενέργειες
Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία Greek Hospitality Awards 2020, οι υποψήφιοι ρητά συναινούν ότι οι διοργανωτές, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο και οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό / διαφημιστικό υλικό.

Διαδικασία Ψηφοφορίας

Ψηφοφορία Επιτροπής-Κοινού

Στην τελική αξιολόγηση υποψηφιοτήτων λαμβάνεται υπόψη ο επιμερισμός της βαθμολογίας από τους ανεξάρτητους κριτές και το κοινό, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα και η αξιοπιστία της ψηφοφορίας. Oι νικητές θα αναδειχθούν μέσω διαδικασίας ψηφοφορίας, στην οποία συμμετέχουν η Επιτροπή Αξιολόγησης και το κοινό.

Οι τελικοί βραβευθέντες θα αναδειχθούν μετά τον συμψηφισμό των ψήφων, με ποσοστό βαρύτητας 60%-40% της ψηφοφορίας της Επιτροπής και του κοινού, αντίστοιχα. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή και το κοινό θα στηριχθεί στα στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στην online αίτηση υποψηφιότητας.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή των Greek Hospitality Awards 2020 με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό όπου αυτό απαιτείται.

Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να πραγματοποιήσουν αυτοψίες σε όσες ξενοδοχειακές μονάδες κρίνουν απαραίτητο, χωρίς να έχει ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης ή στέλεχος της μονάδας. Η αξιοπιστία των βραβείων εδράζεται στην ευελιξία κινήσεων και στις επιτόπιες αυτοψίες των μελών της επιτροπής όταν αυτό απαιτηθεί.

Η Κριτική Επιτροπή και η ETHOS MEDIA S.A. διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά διακριτική ευχέρεια, με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων για κάθε βραβείο.

Ο διοργανωτής επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ακυρώσει, οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διαδικασία Βράβευσης

Η Κριτική Επιτροπή ψηφίζει με βάση τα κριτήρια, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί για τις αντίστοιχες κατηγορίες βραβείων. Κάθε υποψηφιότητα λαμβάνει βαθμολογία από 1 ως 100.

Οι υποψηφιότητες που θα λάβουν τελική βαθμολογία:

 • από 71 ως 80 θα παραλάβουν Bronze βραβείο
 • από 81 ως 90 θα παραλάβουν Silver βραβείο
 • από 91 ως 100 θα παραλάβουν Gold βραβείο

Δύναται να υπάρχουν παραπάνω από μία διακριθείσα επιχείρηση στην κατάταξη Bronze, Silver & Gold αντίστοιχα ανά κατηγορία βραβείου.

Ειδική Σημείωση: Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα κορυφαία βραβεία “Top Greek Hotel 2020” & “Top Greek Resort 2020”  για το οποίο προβλέπεται 1 νικητής στην κατηγορία GOLD

Οι εκπρόσωποι της διοργανώτριας εταιρείας ειδοποιούν όλους τους νικητές για να προσέλθουν στην επίσημη τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards 2020.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πανεπιστημιακό και τουριστικό κλάδο.

Συμμετοχή Κοινού

Ανάμεσα στο κοινό που θα συμμετάσχει στη διαδικασία ψηφοφορίας περιλαμβάνονται περισσότερα από 35 χιλιάδες διακεκριμένα μέλη της βάσης δεδομένων που διαθέτουν οι διοργανωτές.

Μεταξύ άλλων, πρόκειται για εξειδικευμένα στελέχη από τις εξής κατηγορίες:

 • Στελέχη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Tour Operators
 • Εταιρείες Facility Management
 • Τράπεζες / Εταιρείες Leasing
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Εταιρείες Επίπλων
 • Εταιρείες Προμήθειας Αναλωσίμων σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Εμπορίας Ηλεκτρικών Ειδών
 • Εταιρείες Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εταιρίες που κατασκευάζουν Πισίνες & SPA
 • Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Συμβούλους Marketing, Πωλήσεων, HR
 • Εταιρείες Εμπορίας Αυτοκινήτων
 • Εταιρείες Ενοικίασης & Leasing Αυτοκινήτων
 • Εταιρείες που διοργανώνουν Κρουαζιέρες
 • Εταιρείες Επενδύσεων σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Ασφάλειας & Πυρασφάλειας χώρων
 • Portals Κρατήσεων
 • Στελέχη αεροπορικών εταιρειών και ταξιδιωτικών γραφείων
 • Διοικητικά Στελέχη Περιφερειακών Ενοτήτων

Κόστος Υποψηφιοτήτων & Συμμετοχής

€ 600 για την κάθε υποψηφιότητα στα 2 κορυφαία βραβεία

 • “Τop Greek Hotel2020”
 • “Τop Greek Resort2020”

€ 350 για την πρώτη υποψηφιότητα

€ 600 για πακέτο δύο υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση

€ 850 για πακέτο τριών υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση

€ 1.250 για πακέτο πέντε υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση

€ 2.000 για πακέτο δέκα υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Κόστος Συμμετοχής στην Τελετή Απονομής*

 • € 140 για κάθε θέση στην τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards2020
 • € 900 για ροτόντα οκτώ ατόμων στην τελετή απονομής των Greek Hospitality Awards 2020

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Προνόμια υποψηφιότητας*

Κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλλει από 1 έως 5 υποψηφιότητες στα Greek Hospitality Awards 2020 δικαιούται δωρεάν μία θέση στην επίσημη τελετή απονομής των βραβείων.

Κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλλει από 6 και άνω υποψηφιότητες στα Greek Hospitality Awards 2020 δικαιούται δωρεάν δύο θέσεις στην επίσημη τελετή απονομής των βραβείων.

Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μία υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει παραληφθεί και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής θα πρέπει να έχουν ληφθεί, μαζί με τον πλήρη φάκελο δήλωσης υποψηφιότητας, πριν από την τελετή απονομής.

Το κόστος υποψηφιότητας καταβάλλεται για κάθε μία από τις δηλώσεις συμμετοχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Μία δήλωση συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία υποβολή υποψηφιότητας σε μία από τις υποκατηγορίες βραβείων. Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράφετε τα στοιχεία της κάθε κατηγορίας και / ή υποκατηγορίας βραβείου στην οποία / στις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής. Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το συνολικό ποσό σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς της ETHOS MEDIA S.A.:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ: GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461

Αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής με φαξ στο: +30 210 9984953 υπόψη οργανωτικής ομάδας βραβείων ή με e-mail στη διεύθυνση: awards@ethosmedia.eu, με την επωνυμία της επιχείρησής σας, αναφέροντας το βραβείο / βραβεία για τα οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Βούλα Βασιλικού στο τηλέφωνο +30 210 9984908 ή στο vassilikou.p@ethosmedia.eu και την κα Σταυρούλα Οικονομάκη στο τηλέφωνο +30 210 9984876 ή στο oikonomaki.s@ethosmedia.eu για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά στα Βραβεία. 

*Λόγω των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας COVID-19 που ισχύουν για την Αττική από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020, η Τελετή Απονομής θα διεξαχθεί ψηφιακά, οπότε οι συγκεκριμένοι όροι παύουν να έχουν ισχύ.